Select Page

Pravila šolskega reda

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

OŠ ŠMIHEL

 

 

Pravila šolskega reda OŠ Šmihel opredeljujejo:

 • pravice, dolžnosti in odgovornosti učencev,
 • vedenje in ravnanje učencev,
 • zagotavljanje zdravstvenega varstva in varnosti,
 • organiziranost učencev,
 • dežurstvo,
 • opravičevanje odsotnosti,
 • pohvale, priznanja in nagrade učencev,
 • kršitve in vzgojno ukrepanje.

 

 1. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCA

 

PRAVICE UČENCA:

 • da nemoteno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da mu je v šoli zagotovljena osebna varnost in zdravo okolje,
 • da mu je v šoli omogočeno nemoteno življenje in delo,
 • da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni položaj, status družine in druge okoliščine,
 • da mu šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in splošnimi predpisi,
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo versko prepričanje, človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
 • da mu je tudi izven pouka omogočeno pridobiti dodatno razlago in nasvet,
 • da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in posameznih strok,
 • da pri pouku pridobiva znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
 • da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • da mu šola nudi pomoč in svetovanje pri učnem delu in osebnostnem razvoju,
 • da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri načrtovanju ter izvajanju šolskih aktivnosti,
 • da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta učencev,
 • da sodeluje pri ocenjevanju in so mu predstavljeni kriteriji ocenjevanja,
 • da sodeluje na volitvah v šolski parlament, odboru za vzgojna vprašanja oddelka in ostalih organih skupnosti učencev ter predlaga in je predlagan v omenjene organe.

 

DOLŽNOSTI UČENCA:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,
 • da ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola učencev in delavcev šole,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da redno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost, in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete učencev in delavcev šole,
 • da upošteva Hišni red, Pravila šolskega reda in ostale dogovore, ki so sprejeti na nivoju šole ali oddelka,
 • da varuje premoženje šole in lastnino učencev in delavcev šole, z njo odgovorno ravna in jo namerno ne poškoduje,
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni ali šolski skupnosti učencev,
 • da sodeluje pri dogovorjenih skupnih akcijah in dejavnostih,
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

 

 1. VEDENJE IN RAVNANJE UČENCEV

 

 1. Splošna pravila

Splošna pravila se nanašajo na vse vzgojno-izobraževalne dejavnosti in izhajajo iz dolžnosti učencev.

 

Za zagotavljanje varnosti v šoli in na območju šole veljajo naslednja pravila:

 • Učenec se odgovorno obnaša do šolskega inventarja.
 • Učenec upošteva pravila lepega vedenja in ima spoštljiv odnos do vseh ljudi.
 • Učenec ne jemlje in ne skriva tuje lastnine.
 • Učenec vse prostore zapušča urejene.
 • Učenec rešuje spore mirno s pogovorom.
 • Upošteva navodila vseh delavcev šole.
 • Če učitelja 5 minut po zvonjenju ni k pouku, dežurni učenec to sporoči v tajništvo.
 • V času vzgojno-izobraževalnega procesa je gibanje in zadrževanje na območju šole dovoljeno samo učencem, delavcem šole ter staršem (kadar je tako dogovorjeno), razen ob posebnih priložnostih in z vednostjo vodstva šole.
 • Gibanje v šolskih prostorih je učencem dovoljeno samo v šolskih copatih.
 • V šolo je prepovedano prinašanje pirotehničnih sredstev, vseh vrst orožja in ostalih nevarnih predmetov, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje učencev in zaposlenih.
 • Prepovedano je vnašanje pornografskega materiala in pregledovanje pornografskih spletnih vsebin.
 • V šoli ni dovoljeno prodajanje knjig, revij in ostalih predmetov ter delitev propagandnega materiala brez predhodnega dogovora z vodstvom šole.
 • V prostorih šole in v času vzgojno-izobraževalnega dela izven šole mora biti mobilni telefon izklopljen. Uporaba telefona ni dovoljena. V primeru kršitve se telefon učencu zadrži: učenec telefon zaklene/ugasne, ga izroči učitelju, ta pa ga arhivira v tajništvu šole, kjer ga prevzamejo starši. V primeru nujnega klica se učenci javijo v tajništvo šole in poslovna sekretarka pokliče starše. Uporaba fotoaparatov, videokamer in ostalih prenosnih elektronskih naprav v času pouka in ostalih organiziranih dejavnosti brez predhodnega dogovora z vodstvom šole ni dovoljena.
 • Vsako poškodovanje šolske opreme in inventarja ni dovoljeno, v primeru namernega poškodovanje je potrebno škodo povrniti.
 • Vsakršno nasilje (verbalno, fizično, psihično, spletno …) nad učenci in delavci je strogo prepovedano.
 • Zapuščanje šolskih prostorov v času pouka, odmorov in ostalih organiziranih dejavnosti brez pisnega dovoljenja strokovnega delavca ni dovoljeno.

 

Vse poškodbe na opremi in zgradbi morajo učenci javiti kateremukoli delavcu šole. Za škodo, ki jo učenci povzročijo namerno ali iz malomarnosti, se izreče vzgojni ukrep.

Učenci so dolžni vse opažene primere kršitev pravil šolskega reda sporočiti dežurnemu učitelju, razredniku in drugim strokovnim delavcem, tehničnemu osebju ali vodstvu šole.

 

 1. Vstopanje v šolo

Učenci v šolo vstopajo skozi glavni vhod. Vstop v šolsko jedilnico je v dopoldanskem času dovoljen samo učencem in delavcem šole.

Učenci vozači prihajajo v šolo po voznem razporedu avtobusov in na pouk ter ostale dejavnosti počakajo v jedilnici šole ali knjižnici, ostali učenci pa glede na urnik pouka. Po prihodu v prostore šole se najprej preobujejo v šolske copate.

V času pred in po pouku učenci pazijo, da s svojimi aktivnostmi ne ovirajo organiziranih šolskih dejavnosti. Če učenec ne ravna v skladu s hišnim redom in pravili šolskega reda, se mu prepove zadrževanje na območju šole pred in po končanih šolskih obveznostih.

Po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo domov in se ne zadržujejo v šolskih prostorih. Učenci vozači morajo na avtobus počakati  v za to določenem prostoru.

Na poti v šolo in domov učenci upoštevajo pravila in predpise o varnosti udeležbe v prometu.

Nadzor nad vstopom  šolo v dopoldanskem času izvajata dežurna učenca. Obiskovalci šole vstopajo v šolo skozi glavni vhod. Vsak delavec šole je dolžan pri nepoznanem obiskovalcu na šoli preveriti namen obiska.

 

 1. Vedenje in ravnanje v razredu

Pouk je glavna dejavnost šole. Potekati mora nemoteno, za kar so odgovorni vsi učenci in učitelji. Na prvi razrednikovi uri razrednik poleg predstavitve predmetnika učencem predstavi tudi pravila šolskega reda.

 • K uram moramo prihajati točno.
 • Zadrževanje na hodnikih po zvonjenju ni dovoljeno.
 • Šolske potrebščine morajo biti pripravljene, torbe pa obešene.
 • Ob vstopu učitelja učenci vstanejo in pozdravijo.
 • Reditelji sporočijo odsotnosti sošolcev, brišejo tablo, po končani uri pospravijo učilnico.
 • Učenec z dvigom roke pokaže željo po sodelovanju pri pouku.
 • Med poukom lahko učenec zapusti učilnico le z dovoljenjem učitelja.
 • Na WC učenec odide le izjemoma, sicer pa WC uporablja med odmorom.
 • Ob koncu pouka pospravimo svoje potrebščine, prostor zapustimo urejen, po pozdravu skupaj zapustimo učilnico.
 • Po končanem pouku moramo zložiti stole na mize.

 

 1. Vedenje med odmori na hodnikih in v avli

Odmori so namenjeni sprostitvi učencev in zamenjavi učilnic, zato ni dovoljeno povzročanje hrupa, ki lahko moti pouk in ostale dejavnosti na šoli. Na hodnikih je prepovedano udarjanje z vrati in drsanje po ograji stopnišča. Prepovedane so tudi vse aktivnosti, ki imajo lahko za posledico poškodbe ostalih učencev in delavcev šole, kot so metanje predmetov, lovljenje, skrivanje, tekanje, skakanje. Na ravnanje učencev morajo biti pozorni vsi strokovni delavci, dežurni učenec in ostali zaposleni na šoli.

 • Po hodnikih in v avli šole lahko samo hodimo, in sicer vedno po desni strani; tekati ne smemo.
 • Po stopnicah moramo hoditi v koloni drug za drugim.
 • Učenci morajo uporabljati samo glavno stopnišče.
 • Pri dežurni mizi smeta biti samo dežurna učenca.
 • Učenci, ki se vozijo s šolskim kombijem, imajo vhod in izhod skozi glavni vhod.
 • Učenci uporabljajo sanitarije v tistem nadstropju, kjer imajo pouk.

 

 1. Vedenje v garderobi

Učenci od 1. do 3. razreda hranijo svoja oblačila in obutev pred svojimi učilnicami. Od 4. razreda naprej ima vsak oddelek svojo garderobno stojalo, na katerem ima shranjena oblačila in obuvala. Šola ne odgovarja za krajo denarja, mobilnih telefonov in predmetov večje vrednosti, zato naj jih učenci ne prinašajo v šolo.

Morebitno poškodovanje garderobnih stojal učenci takoj javijo v tajništvo šole.

Učeči učitelj po končanem pouku pospremi učence v garderobo.

 

 1. Vedenje v jedilnici

Jedilnica je prostor, kjer se izvaja več aktivnosti. Namenjena je pripravi na pouk, pred poukom in v času prostih ur branju in sproščenemu pogovoru, zaužitju malice in kosila ter šolskim prireditvam. V jedilnici mora biti tišina, ki omogoča kulturno prehranjevanje vsem učencem in delavcem šole.

K začetku malice in kosila učence pospremijo učeči učitelji. Učenci se spoštljivo vedejo do hrane. Prepovedano je hrano metati na tla ali se celo z njo obmetavati. Za red  v času malice skrbi vsak učenec in dežurni učitelj. Dežurni učenci pripravijo malico. Vsak učenec po obroku pospravi za sabo, pri čemer pazi na ločevanje odpadkov, dežurni učenci pa poskrbi za odnos odpadkov in urejenost miz.

 

 1. Vedenje v knjižnici
 • Knjige se izposojajo na dom za 14 dni.
 • Rok izposoje se lahko podaljša v primeru, da za knjigo ni povpraševanja.
 • Roka izposoje knjigam, ki so za domače branje, ne podaljšujemo.
 • AV gradivo in referenčno gradivo se uporablja samo v prostorih knjižnice in se ne izposoja na dom.
 • Revije se izposojajo na dom, in sicer samo od petka do ponedeljka.
 • Če ima učenec izposojeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si novega gradiva ne more izposoditi.
 • Ob koncu šolskega leta je potrebno vrniti vse izposojeno gradivo.
 • Učenec je odgovoren za gradivo, ki si ga je izposodil iz šolske knjižnice.
 • Če učenec poškoduje ali izgubi gradivo, ga mora nadomestiti z enako enoto. V primeru, da ga ni več možno kupiti, ga mora nadomestiti z enakovrednim gradivom. O tem se dogovori s knjižničarko.
 • Učencu se lahko začasno odreče izposoja, če ne upošteva pravil šolskega reda, ki opredeljuje vedenje v knjižnici.

 

 1. Vedenje v računalniški učilnici

V računalniški učilnici se izvajajo različne dejavnosti. Vsak učitelj predstavi pravila vedenja za učno uro.

Učencem je po urniku enkrat tedensko omogočen dostop v računalniško učilnico, in sicer samo za izobraževalne namene. Učenec se predhodno dogovori z organizatorjem računalniških dejavnosti na šoli.

Poleg tega je potrebno upoštevati naslednja pravila:

 • Učenci v učilnico vstopajo skupaj z učečim učiteljem.
 • Učenci pri učni uri uporabljajo le program, ki ga določi učeči učitelj.
 • Prepovedano je nameščanje, brisanje in nastavljanje programov.
 • Za poškodovanje računalniške opreme so učenci dolžni poravnati škodo.

 

 1. Vedenje v telovadnici

Telovadnica je prostor, kjer se izvaja pouk, zato v njej veljajo enaka pravila kot v razredu. Zaradi večjega števila učnih skupin je ustrezna disciplina še toliko bolj pomembna. Vsak učitelj svojim učencem na prvi uri predstavi pravila vedenja. Poleg teh je potrebno upoštevati naslednja pravila:

 

 • Učenci odidejo iz učilnice k uri športa pet minut pred začetkom te ure. Do prihoda svojega učitelja čakajo na hodniku pred telovadnico in v telovadnico vstopajo le v spremstvu učitelja ali mentorja. Med poukom učenci pazijo, da ne motijo ostalih učnih skupin in vadijo po učnem programu svojega učitelja.
 • Učenci se preoblačijo v garderobi telovadnice, kjer pustijo šolsko torbo.
 • Učenci med poukom ne smejo izvajati aktivnosti, ki lahko ogrozijo varnost njih samih ali ostalih učencev, zlasti: plezati brez nadzora, prevračati velikih blazin, obešati se na koše, nekontrolirano udarjati žoge,…
 • Učitelji poskrbijo, da učenci po končani uporabi športne rekvizite in opremo pospravijo v za to določen prostor ali omaro.
 • V telovadnici se lahko uporablja le posebna športna obutev za športno vzgojo.

 

 

 

 1. Vedenje na igrišču

V času pouka na igrišču veljajo enaka pravila kot v razredu in telovadnici.

 

 1. Vedenje na izven šolskih dejavnostih

Na vseh organiziranih izven šolskih dejavnostih učenci upoštevajo pravila šolskega reda in  splošna pravila primernega obnašanja, sicer pa se ravnajo po navodilih učiteljev spremljevalcev. V primeru, da učenec zapusti svojo skupino brez vednosti učitelja spremljevalca, se to šteje za težjo kršitev pravil šolskega reda.

Potrebno je upoštevati še naslednja pravila:

 • Na dogovorjeno mesto pridemo točno.
 • Prvošolci in drugošolci morajo obvezno imeti rumene rutice.
 • Učenec vstopa v avtobus in izstopa iz avtobusa samo z dovoljenjem učitelja.
 • Učenec mora med vožnjo uporabljati varnostni pas in ne sme vstajati.
 • Učenec spremlja razlago učitelja, vodiča, spremljevalca in sodeluje.

 

 1. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN VARNOSTI

Za varnost so odgovorni vsi učenci in delavci šole. V času pouka in drugih dejavnosti odgovarjajo za učence izvajalci dejavnosti.

Učence se na začetku šolskega leta seznani s šolskimi pravili in se jih še posebej opozori na spoštovanje določil, ki govorijo o varnosti in zdravju.

Varnost učencev in zaposlenih zagotavljamo v skladu z zakoni in predpisi z varstva pri delu in  požarnega varstva.

Ob primeru nezgode prisotni strokovni delavec po svojih močeh in sposobnostih nudi prvo pomoč. Če presodi, da sam ne zmore ali ne zna oskrbeti poškodovanega, pokliče delavca šole, ki ima opravljen izpit iz Prve pomoči za bolničarje, in o dogodku seznani vodstvo šole.

Če je potrebna zdravniška pomoč, otroka k zdravniku odpeljejo starši, le v nujnih primerih pa delavec šole ali pokličemo reševalno vozilo. Starši otroka prevzamejo v tajništvu šole, na podružnici pa pri učečem učitelju. Izjemoma ga lahko prevzamejo pri drugem strokovnem delavcu.

O poškodbi strokovni delavec oziroma mentor dejavnosti zapiše zapisnik.

V izrednih razmerah šola deluje v skladu s pravili ravnanja v primeru požara oziroma potresa, ki so sestavni del Požarnega reda oziroma Ocene varnosti in ogroženosti OŠ Šmihel.

Šola, z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja učencev, izvaja naslednje aktivnosti:

 • dežurstvo učencev in strokovnih delavcev,
 • dnevno spremljanje izvajanja dogovorjenih pravilnikov, dogovorov in postopkov,
 • usposabljanje zaposlenih s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • uvajanje tem o varnosti in varovanju zdravja v učne vsebine,
 • operativne ukrepe in posege v primeru ugotovitve nevarnosti.
 • usmerjanje učencev k primernemu oblačenju,
 • skrb za zaščito učencev proti soncu pri vseh vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, kjer je možen nevaren vpliv sonca.

 

 1. Varnost pri pouku in ostalih organiziranih oblikah dela

Šola pri oblikovanju oddelkov in vadbenih skupin izhaja iz normativov in standardov.

Učenec mora pri pouku in šolskih dejavnostih upoštevati pravila in navodila, izvajalci pa morajo učencem ta navodila posredovati in ukrepati, če jih ne upoštevajo. Vodje dejavnosti v pisni pripravi predvidijo potrebne varnostne ukrepe, predvsem pri naslednjih dejavnostih: izvajanju eksperimentov s prisotnostjo nevarnih ali škodljivih snovi, praktičnemu delu pri pouku tehnike in naravoslovja, športu, športnih  dnevih, ekskurzijah, plavalnem, smučarskem, kolesarskem tečaju in podobno.

Učitelji poskrbijo, da se po končanem pouku pospravijo vsa oprema in rekviziti, katerih nenadzorovana uporaba bi bila lahko nevarna za zdravje in varnost učencev.

Športni pedagogi organizirajo pouk v skladu z metodičnimi in didaktičnimi pravili, učencem dajo jasna navodila za delo in jih opozorijo na ravnanje, ki bi lahko ogrozilo njihovo varnost.

 

 1. Varnost na organiziranih izvenšolskih dejavnostih

Na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih ter na tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. šola zagotovi ustrezno število spremljevalcev in v skladu z veljavnimi normativi varno izvajanje teh dejavnosti.

Vodja dejavnosti v pisno pripravo vključi določila o zagotavljanju varnosti, kot so:

 • poimenski seznam učencev in odgovornega spremljevalca,
 • zagotavljanje prometne varnosti (izstopanje iz avtobusa, hoja po cesti, vožnja s kolesi ipd.),
 • zagotavljanje varnosti v vodi (v skladu z veljavnimi normativi),
 • ukrepi in zavarovanja v predvidenih primerih večje ogroženosti varnosti in zdravja.

 

 1. DEŽURSTVO

 

 1. Dežurstvo učiteljev

Dežurstvo opravljajo dežurni učitelji v garderobi, avli, jedilnici, učilnicah, na hodnikih, avtobusnem postajališču in občasno na šolskem igrišču. V času malice učeči učitelji pospremijo učence k malici in poskrbijo za razdelitev.

 

Razpored dežurnih učiteljev je mesečno objavljen na oglasni deski v zbornici, na informativnem panoju in spletni strani šole.

 

Dežurni učitelj poleg nalog varovanja šole in nadzora nad vstopom vanjo še:

 • preverja delo dežurnih učencev in jim po potrebi daje dodatna navodila,
 • nadzira in preverja prihod oziroma odhod učencev iz šole,
 • svoja opažanja in pripombe vpiše v dežurni list,
 • sporoča vodstvu šole svoja opažanja nepravilnosti in
 • daje predloge za odpravo le-teh.

 

Dežurni učitelj zabeleži kršitve pravil šolskega reda v list za dežurstvo in o tem zapisu ustno obvesti razrednika učenca, ki je kršil pravila. V primeru ponavljajočih kršitev (neizpolnjevanje dolžnosti učenca), hujših in najhujših kršitev dežurni učitelj razredniku pisno posreduje natančen opis kršitve.

Pomočnik ravnateljice poskrbi za nadomeščanje v primeru odsotnosti dežurnega učitelja.

Na podružnici izvajajo dežurstvo samo učitelji.

 

 1. Dežurstvo učencev

Dežurni učenec pomaga izvajati nadzor v prostorih šole (avla, garderoba, jedilnica) . Z opravljanjem dela se učenci praktično seznanjajo s pomenom odgovornosti, navajajo se na samostojno delo in sprejemanje odločitev ter se učijo socialnih veščin in prijazne komunikacije.

 • Dežurstvo opravljajo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda, ki jih določi razrednik (z dežurstvom pričnejo učenci 7. a in 9. a oddelka in nadaljujejo učenci naslednjih oddelkov). Na podružnici ni dežurnih učencev.
 • Dežurstvo opravljata dva učenca za celotno šolo.
 • Učenci brez vednosti razrednika ne smejo spreminjati vrstnega reda; v primeru zamenjave zaradi pisanja kontrolne naloge dežurni učitelj potrdi zamenjavo.
 • Razrednik učence natančno pouči o njihovem delu in sami vlogi dežurnega učenca.
 • Dežurni učenec ima prepoznaven znak (napis, trak, kapo, brezrokavnik …).
 • Njegovo mesto je pri glavnem vhodu, kjer je tudi viden napis »DEŽURNI UČENEC«.
 • Dežurni učenec je prijazen, vljuden in vzorno predstavlja našo šolo.
 • Mesto dežurnega učenca je pri glavnem vhodu, kjer ima svojo mizo in svoj stol. V času dežuranja:
 • nadzira glavni vhod in pozneje stranski izhod, nudi pomoč pri pripravi jedilnice,
 • prepisuje učno snov (dežurni učenec se sam dogovori s sošolci, kdo mu bo prinesel zvezek za prepisovanje nove snovi).

 

Dežurni učenec je  na svojem mestu sedem šolskih ur, predvidoma od 7.30 do 13.55.  Dežurni učenci dežurajo do odhoda avtobusa.

Pred nastopom dela od dežurnega učitelja prejme uradni obrazec šole za spremljanje nalog dežurnega učenca, ki ga po končanem dežurstvu odda nazaj dežurnemu učitelju. Na uradni obrazec šole vpiše svoje ime in priimek, pričetek in konec dežurstva ter evidentira naloge, tako kot so zapisane.

 

Naloge dežurnega učenca so:

 • ob 7.30 se javi dežurnemu učitelju in mu do 13.55 pomaga pri dežurstvu,
 • ob 8.20 zaklene vhodna vrata in vhodna vrata v garderobo,
 • vpiše učence, ki vstopajo v šolo po 8.20 in učence, ki so v času pouka zapustili šolo s pisnim dovoljenjem učitelja. V primeru, da je učenec šolo zapustil brez dovoljenja, obvesti o tem tajništvo šole,
 • sprejme in vpiše obiskovalce šole ter jih pospremi, kamor so namenjeni,
 • zaklepa in odklepa vrata garderobe,
 • pomaga pri izpeljavi kosila za učence od 6. do 9. razreda – nadzira vhod v jedilnico,
 • vpiše vse opažene kršitve šolskih pravil in pri tem sodelujoče učence (če učenci nočejo povedati svojih podatkov ali povejo lažne podatke, pomočnik ravnateljice naslednji dan skupaj z dežurnim učencem poišče kršitelje),
 • opravi naloge, ki mu jih zaupa dežurni učitelj, strokovni delavec ali tajnica šole, hišnik ali osebje kuhinje,
 • skrbi za urejenost prostora, v katerem se nahaja,
 • v pričetku vsake šolske ure opravi kontrolni obhod po šoli – ugasne luči, pregleda sanitarije, zapira odprte pipe, pregleda garderobe, pobere smeti po hodnikih, obvesti hišnika o nepravilnostih, izroči najdene predmete v tajništvu šole.
 • v času skupne prireditve se dežurni učenec le-te udeleži, vhodna vrata se zaklenejo oz. se zagotovi dežurstvo, ki učenca ne prikrajša za prisotnost na prireditvi.

 

Ravnanje v nujnih primerih

V primeru, da dežurni učenec opazi ravnanje ali stanje, ki bi lahko nevarno ogrozilo njegovo življenje, življenje ali zdravje ostalih ljudi, varnost šolskih prostorov ali osebno lastnino učencev in delavcev šole (posedovanje orožja in pirotehničnih sredstev, fizični napad nanj ali fizično obračunavanje med učenci, požar, tatvino ipd.),  to takoj javi najbližjemu učitelju ali v tajništvo šole. Dežurni učenec se v sporih z ostalimi učenci nikoli ne poslužuje fizične sile.

Učenec ne more opravljati dežurstva, če:

 • prejme vzgojni opomin,
 • če razrednik zaradi različnih vzrokov presodi, da učenec ni primeren za dežurstvo.
 • učenec, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih nalog dežurnega učenca, mora ob ugotovitvi zapustiti svoje mesto in oditi k pouku ter naslednjič ne more opravljati dežurstva.

 

 

 

 

 

 1. ORGANIZIRANOST UČENCEV

 

 1. Oddelčna skupnost

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki imajo svoje predstavniške organe, preko katerih uveljavljajo svoje pravice.

Oddelčna skupnost sodeluje z razrednikom pri pripravi vzgojnega načrta oddelka,  predlaga tematsko vsebino ur oddelčne skupnosti, izpeljavo različnih projektov in akcij, udeležbo na natečajih ter ostale dejavnosti, s katerimi želijo obogatiti vsebino življenja in dela v oddelku.

 

5.2. Šolska skupnost

 Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. Šolska skupnost na začetku šolskega leta sprejme letni program dela. Skliče se najmanj dvakrat letno.

 

 1. Šolski parlament

Šolski parlament je predstavniški organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga predsedniki oddelčnih skupnosti.

Na prvi seji člani parlamenta izvolijo predsednika parlamenta, ki zastopa skupnost učencev v šoli in izven nje.

 

 1. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

V skladu s 50. členom ZOŠ je učenec dolžan obiskovati pouk in ostale organizirane dejavnosti na šoli, ki so sestavni del kurikuluma šole: izbirne predmete, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, športne, kulturne, naravoslovne, tehnične dneve in ekskurzije. Lahko pa se vključi v tečaje in ostale dogovorjene vsebine iz delovnega načrta šole.

 

V skladu s 53. členom ZOŠ morajo starši ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih razrednik obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

 

Za opravičevanje odsotnosti so zadolženi starši oziroma zakoniti zastopniki otrok. Do petih dni izostankov starši opravičijo otrokovo odsotnost pisno ali osebno, za več dni pa razrednik lahko zahteva zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti otroka. Starši morajo najkasneje v treh dneh po vrnitvi učenca v šolo razredniku v opravičilu sporočiti vzrok izostanka, razen v primerih napovedane odsotnosti.

 

 1. Vodenje odsotnosti

Razrednik tedensko preverja odsotnost učencev, organiziranost dela na šoli pa mora omogočati sprotno preverjanje. Vse izostanke učencev pri pouku oziroma drugih dejavnostih šole redno beleži strokovni delavec, ki vodi posamezno dejavnost, oz. razrednik v dnevniku dela za posamezni oddelek.

Če učenec pogosto manjka od pouka, še posebej strnjeno pet dni ali več, morajo starši do zadnjega dne v mesecu dostaviti verodostojno opravičilo, na kar jih razrednik pisno opozori pet delovnih dni pred koncem  meseca. V primeru, da se starši na razrednikovo opozorilo ne odzovejo, so učenčevi izostanki neopravičeni.

Če učenec izostane od pouka zaradi izvenšolskih dejavnosti, mora dostaviti potrdilo nosilca dejavnosti in opravičilo staršev.

 

 1. Odjava šolske prehrane

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano  vodja dejavnosti, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Starši odsotnih učencev od 1. do 5. razreda matične šole v tajništvo odjavijo prehrano Učenci od 6. do 9. razreda ali njihovi starši  odjavijo prehrano  v tajništvo.

V primeru odsotnosti razrednika oziroma drugega strokovnega delavca/poslovne sekretarke se odjavo odda v tajništvo šole.

Za odsotne učence Podružnice Birčna vas starši odjavijo prehrano razredniku oziroma drugemu strokovnemu delavcu podružnice, ali v tajništvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno, pisno ali telefonsko.

Če je bila odjava prehrane podana razredniku oziroma drugemu strokovnemu delavcu/poslovni sekretarki do 12. 00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Razrednik oziroma strokovni delavec, ki ga nadomešča, prejeto odjavo prehrane posreduje poslovni sekretarki do 12.30 ure. Odjava prehrane za nazaj ni možna.

Starši odjavijo prehrano tudi za vnaprej napovedano enodnevno odsotnost učenca. S tem se izognejo plačilu razlike malice od splošne subvencije.

Učenci imajo pravico do subvencije za malico in kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega progama v skladu s šolskim koledarjem. V primeru učenčeve bolezni ali druge odsotnosti starši odjavijo malico oz. kosilo za čas odsotnosti učenca. V nasprotnem primeru starši plačajo posamezni obrok, tudi če je ta sicer subvencioniran.

 

 1. Neopravičeni izostanki

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa. Ko razrednik ugotovi, da je učenec neopravičeno izostal od pouka, o tem obvesti njegove starše oziroma zakonite zastopnike. V primeru nadaljevanja neopravičenih izostankov razrednik starše oziroma zakonite zastopnike povabi na razgovor, da mu pojasnijo vzroke izostankov in jih opozori, da bo učencu izrečen vzgojni opomin, če se bo neopravičeno izostajanje nadaljevalo.

 

Postopek ukrepanja ob neopravičenih urah:

5 neopravičenih ur – vzgojni postopek: svetovanje; vzgojni ukrep: glej vzgojne ukrepe,

6 – 10 neopravičenih ur – vzgojni ukrep: glej vzgojne ukrepe,

16 neopravičenih ur – vzgojni ukrep/opomin: glej vzgojne ukrepe.

 

 1. Napovedani izostanki

Starši lahko odsotnost učenca od pouka napovedo vnaprej. Ta izostanek lahko traja največ pet dni v letu, in sicer strnjeno ali v delih. Kadar želijo starši za svojega otroka koristiti tri ali več dni strnjene izostanke od pouka, šoli podajo pisno vlogo.

 

 1. Odsotnost učencev zaradi aktivnosti v času pouka

Odsotnost učencev zaradi aktivnosti, ki potekajo v času pouka (tekmovanje, priprave na tekmovanje, prireditev, sestanki ipd.), mentorji dejavnosti sporočijo strokovnim delavcem v pisni obliki na tabli v zbornici (seznam učencev pri dejavnosti). O aktivnostih med poukom mora biti predhodno seznanjena tudi ravnateljica, ki potrdi omenjeno aktivnost v času pouka. Za ponavljajoče odsotnosti od pouka morajo dati soglasje tudi starši.

 

 1. Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka ali drugih organiziranih dejavnosti. Učenčevi starši morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravnika. Razrednik o tem obvesti ostale strokovne delavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole.

Učenec, ki prinese pisno opravičilo staršev, je lahko oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka. Pri tej uri mora biti prisoten in v skladu z navodili opraviti tiste naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja.

V primeru, da ima učenec opravičilo za več kot en teden, da pri uri ne more sodelovati oziroma opraviti nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

 

 1. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE UČENCEV

Učenec OŠ Šmihel,  lahko prejme za svoje delo, dosežke in ravnanje pohvalo, priznanje ali nagrado. Za pridobitev pohvale, priznanja ali nagrade mora učenec prvega triletja izpolnjevati pogoje vsaj iz ene alineje, učenec drugega in tretjega triletja pa iz vsaj dveh alinej.

Vse pohvale, priznanja in nagrade razrednik zabeleži v oddelčno mapo.

 

Pohvalo, priznanje ali nagrado učencu lahko predlaga:

 • razrednik,
 • mentor dejavnosti,
 • ravnatelj, pomočnik ravnatelja in drugi strokovni delavci šole,
 • oddelčna skupnost ali šolski parlament.

 

 

 1. Ustna pohvala

Učenec/-ka ali skupina je lahko ustno pohvaljen/-a, kadar se izkaže:

 • s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti;
 • z uspešno opravljeno nalogo;
 • z enkratno pomočjo sošolcu, učitelju ali drugemu delavcu šole;
 • z vzornim obnašanjem in izboljšanjem ocen;
 • z napredovanjem pri učnem procesu.

 

Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali drug delavec šole javno v oddelku ali po šolskem radiu in sicer lahko že med letom.

 

 1. Pisna pohvala

Pisna pohvala se lahko podeli učencu/-ki ali oddelčni skupnosti za delo, dosežke in ravnanja v ocenjevalnem obdobju ali skupini učencev za:

 • samoiniciativno opravljanje odgovornih nalog v oddelčni skupnosti;
 • prizadevno delo s področja prostovoljstva in nudenja učne pomoči;
 • aktivno sodelovanje pri reševanju problematike v oddelku in na nivoju šole;
 • sodelovanje posameznika, v primeru pohvale oddelčni skupnosti pa sodelovanje večine učencev oddelka na tekmovanjih iz znanja, šolskih prireditvah, športnih tekmovanjih, v pevskem zboru in v ostalih dejavnostih na šoli.

 

Pisno pohvalo izroči učencu/-ki ali skupini razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali drug delavec šole javno v oddelku ob konferenčnem obdobju ali ob koncu šolskega leta. O izročeni  pisni pohvali razrednik obvesti učiteljski zbor na sestanku učiteljskega zbora ali na ocenjevalni konferenci.

 

 1. Priznanja

Priznanje se lahko podeli učencu/-ki ali skupini za:

 • delo,
 • dosežke in
 • ravnanja v šolskem letu.

Predlog za priznanje pripravi razrednik na osnovi lastnih opažanj in zapisov v posebni mapi oddelka ter predlogov ostalih učiteljev, mentorjev in strokovnih delavcev šole… O predlogu za priznanje razrednika poda pozitivno mnenje oddelčna skupnost.

 

Priznanje prejme učenec, ki je šoli v ponos, za:

–  doseganje vidnih rezultatov na različnih tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana na območju celotne države,

–  ustvarjalno in večletno opravljanje zadolžitev in nalog na šoli,

–  večletno pomoč sošolcem pri učnem delu in ostalih dejavnostih,

–  aktivnosti in ravnanja, ki so pripomogla k pozitivni klimi in dobrim medsebojnim odnosom na šoli (humanitarnost, prostovoljstvo, medsebojna pomoč),

–  za izjemna dejanja (preprečitev nesreče, rešitev življenja…),

–  za ustvarjalno sodelovanje v akcijah, s katerimi se šola predstavlja navzven (prireditve, tabori, natečaji, projekti…),

 

Predlog mora potrditi več kot 3/4 članov oddelčnega učiteljskega zbora.

 

Oddelčna skupnost prejme priznanje za:

– sodelovalno delo,

– sodelovanje večine učencev oddelka na tekmovanjih iz znanja, šolskih prireditvah, športnih tekmovanjih, v pevskem zboru in v ostalih dejavnostih na šoli,

– za ustvarjalno sodelovanje oddelka v akcijah, s katerimi se šola predstavlja navzven (prireditve, tabori, natečaji, projekti …).

 

Predlog mora potrditi več kot 3/4 članov učiteljskega zbora.

 

 1. Nagrada za odličnost

Nagrado za odličnost se podeli učencu 9. razreda. Prejme jo učenec, katerega znanje se v večini predmetov v vseh letih šolanja izkaže s povprečno oceno nad 4,5.

 

 1. Zahvala devetošolcu

Zahvalo devetošolcu se podeli učencu devetega razreda, ki ima spoštljiv odnos do učencev in delavcev šole, je vedno pripravljen sodelovati in pomagati, je prepoznan na šoli, sodeluje v projektih in raznih akcijah. Je prijazen in odgovoren. S svojim vedenjem je zgled vrstnikom.

V izjemnih primerih se lahko zahvalo podeli dvema učencema ali nobenemu.

 

Predlog mora potrditi ¾ članov učiteljskega zbora in s tem je odločitev dokončna.

 

 1. Naj učenec

Naj učenec je učenec, ki je v tekočem šolskem letu ustvarjalno sodeloval v akcijah, s katerimi se šola predstavlja navzven (prireditve, tabori, natečaji, projekti …) in je s svojim vedenjem ter odnosom šoli v ponos in zgled vrstnikom in ima največ najvišjih priznanj na tekmovanjih iz znanja.

 

S predlogom se morajo strinjati praviloma vsi člani učiteljskega zbora in s tem je odločitev dokončna.

 

 1. Športnik šole

Naziv športnik šole in športnica šole pridobita učenec in učenka šole, ki v šolskem letu zbereta največje število točk za uspehe in udeležbo na občinskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih. Pogoj za dodeljen naziv je, da učenec ali učenka v šolskem letu nima ponavljajočih kršitev.

 

Predlog mora potrditi ¾ članov učiteljskega zbora in s tem je odločitev dokončna.

 

 1. KRŠITVE IN VZGOJNO UKREPANJE

8.1. KRŠITVE

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti (glej stran 2), stori kršitev.

Hujše kršitve v skladu s pravili šolskega reda so:

 • ponavljajoče (trikrat) istovrstne kršitve iz prejšnjega odstavka, za katere so že bili izrečeni vzgojni ukrepi,
 • izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola, ter vsakršnih obvestilih med starši in šolo,
 • verbalni napad ali besedna groba žalitev na učenca, delavca šole ali drugo osebo,
 • vsakršno nasilje nad učencem ali odraslo osebo,
 • ponavljajoče motenje in oviranje učitelja pri vodenju učnega procesa, opravljanju dežurstva in ostalih dejavnostih šole,
 • ponavljajoče neprimerno govorno izražanje (kletvice, tudi na zunanjih površinah šole, avtobusnih postajališčih ali na zunajšolskih dejavnostih),
 • nestrpnost do učencev in zaposlenih zaradi kulturnih, socialnih, verskih in etničnih razlik (npr. posmehovanje, izločanje, žaljenje …),
 • neizključene mobilne naprave in/ali nedovoljena uporaba elektronskih naprav (mobitel, tablica, fotoaparat …) in ostalih motečih predmetov ter neprimernih igrač,
 • prinašanje/posedovanje pametne ure (Zaradi možnosti upravljanja na daljavo je prinašanje pametne ure v šolo strogo prepovedano!),
 • neopravičeni izostanki do 5 ur (za ukrepanje glej vzgojne ukrepe),
 • neopravičeni izostanki od 6 do 10 ur (za ukrepanje glej vzgojne ukrepe),
 • neopravičeni izostanki nad 15 ur (za ukrepanje glej vzgojne ukrepe).

Najhujše kršitve v skladu s pravili šolskega reda so:

 • prinašanje, posedovanje, prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev, odprtega ognja, orožja in drugih nevarnih predmetov v šoli, na zunanjih površinah šole ali na drugih organiziranih  oblikah šolskih dejavnosti,
 • fizični napad na učenca, delavca šole ali drugo osebo,
 • popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje energetskih napitkov, cigaret, alkohola ter drugih škodljivih substanc na šolskih površinah ter pri ostalih organiziranih oblikah šolskih dejavnosti,
 • sum, da je učenec pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc,
 • prihod pod vplivom alkohola ali drog v času pouka, na dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah šolskih dejavnosti,
 • kajenje,
 • spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole,
 • zloraba interneta – objavljanje ali/in poneverjanje slik, osebnih podatkov; spletno nadlegovanje,
 • fotografiranje, avdio snemanje ali video snemanje, posredovanje slik/posnetkov šolskih prostorov, zaposlenih ali učencev brez privolitve oz. vednosti učitelja,
 • ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih.

Pri najhujših kršitvah ni potrebna postopnost vzgojnega ukrepanja.

 

 • VZGOJNO UKREPANJE

Ob kršitvah pravil šolskega reda se uporabijo naslednji vzgojni postopki:

 • svetovanje,
 • restitucija
 • mediacija

Vzgojni ukrepi so naslednji:

 • Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti. (Ob tem učenec izvaja drugo dejavnost opredeliti.)
 • Prepoved skupnih aktivnosti učencem, ki se pogosto zapletajo v spore ali kršijo pravila.
 • Javno opravičilo (pred razredom ali drugo skupino).
 • Opozorilo in začasna izročitev zadržanih predmetov v tajništvo, kjer predmete prevzamejo starši. V primeru, da učenec predmeta ne izroči, se to šteje kot najhujša kršitev.
 • Odpravljanje povzročenega nereda.
 • Učenec za domačo nalogo samostojno predela učno snov in jo predstavi sošolcem (do 5 neopravičenih ur).
 • Obisk učnih delavnic pri pedagoginji, ukinitev statusa, prepoved sodelovanja na tekmovanjih, nastopih …  (od 6 do 10 neopravičenih ur).
 • Obvestilo CSD in/ali vzgojni opomin (nad 15 neopravičenih ur).
 • Povečan nadzor nad učencem, ko je v šoli, a ne med poukom.
 • Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov. (O tem je potrebno telefonsko obvestiti starše).
 • Izločitev iz trenutne aktivnosti oz. zamenjava učne oblike (v primeru izločitve učenec v tem času samostojno pod nadzorom dežurnega učitelja predela učno snov, po pouku ali v času govorilnih ur pa ima možnost pridobiti dodatna pojasnila učitelja).
 • Kadar učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole, se za takega učenca organizira spremstvo staršev ali nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.
 • Odstranitev učenca od pouka, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka.
 • Odstranitev učenca iz učilnice v drug oddelek.
 • Prepoved približevanja določenemu učencu.
 • Začasna ukinitev nekaterih dejavnosti (tj. dežurstvo, udeležba na občinskih, področnih in državnih šolskih tekmovanjih, udeležba na športnih dneh, ekskurzijah ali udeležba ob spremstvu staršev ali prepoved udeležbe ob seznanitvi staršev, kandidiranje za opravljanje pomembnih funkcij v razredu ali razrešitev funkcije, igra).
 • Odvzem in izročitev prepovedanih predmetov pristojnim osebam.
 • Takojšnje obvestilo staršem.
 • Uradno obvestilo staršem o kršitvi.
 • Takojšnja izročitev učenca staršem.
 • Odvzem in izročitev dokaznega gradiva pristojnim osebam.
 • Povračilo povzročene materialne škode.

Pojasnilo o vzgojnem ukrepu: ODSTRANITEV UČENCA

Cilj odstranitve učenca je vzdrževanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema ter omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času odstranitve opravlja delo, ki mu ga določi učeči učitelj. Strokovni delavec ga pri tem nadzoruje.

V primeru odstranitve učenca od ure pouka mora učeči učitelj z njim opraviti razgovor še isti dan, skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju.

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe. O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi. Zapise vodi razrednik, svetovalna služba ali oseba, ki vodi obravnavo.

Pri izbiri vzgojnega ukrepa je učitelj avtonomen.

V primeru hujše kršitve, ki vsebuje elemente kaznivega dejanja, se načelo postopnosti lahko preskoči.

Kadar delavci šole ugotovijo, da obstaja sum ali znaki kaznivega dejanja, so o tem dolžni obvestiti starše, vodstvo šole pa pristojne institucije (CSD, policija). V primeru odsotnosti ali neodzivnosti delavec to stori sam.

 

 

Vzgojni opomini – administrativne sankcije:

Minister za šolstvo podrobneje določi postopek izrekanja vzgojnih opominov in varstvo pravic učencev. Izraz vzgojni opomin se razlikuje od vzgojnega ukrepa, ki nima za učenca trajnih posledic, kot sta premestitev v drug oddelek ali šolo.

Vzgojni opomin se izreče, kadar so izčrpana vsa pedagoška sredstva, vsebovana v vzgojnem načrtu šole. Izrek vzgojnega opomina je povezan z obveznostjo izvajanja usmerjenih individualiziranih proaktivnih, svetovalnih in drugih vzgojnih dejavnosti in s sodelovanjem zunanjih institucij (svetovalni center, posvetovalnica, center za socialno delo, mentalno higienska ambulanta itd.). V skrajnem primeru je posledica vzgojnih opominov premestitev učenca v drug oddelek ali šolo brez soglasja staršev. Odločitev o tem mora biti podprta s strokovnimi mnenji sodelujočih institucij.

Ko so izčrpane vse možnosti, ki jih predvideva vzgojni načrt, se učencu izreče vzgojni opomin, kot predvideva Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13). Po izreku vzgojnega opomina je potrebno najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripraviti individualizirani vzgojni načrt, v katerem se opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo šola izvajala. Pri sestavi in izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta sodeluje razrednik in svetovalna delavka, lahko pa tudi starši učenca. Vsi izvajalci so dolžni opravljati zastavljene cilje in evalvacijo ter sodelovati na predvidenih skupnih razgovorih.

 

Pri izbiri določenega vzgojnega ukrepa morata razrednik in oddelčni učiteljski zbor upoštevati:

– zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost;

– nagibe oziroma motive za dejanje;

– okolje, v katerem učenec živi;

– škodljivost dejanja;

– ponavljanje kršitve.

 

Pri zelo težkih kršitvah se obvesti tudi pristojne službe. Pristojne službe se obvesti tudi v primeru, če se starši ne odzivajo na vabila za razgovor. Pri vseh kršitvah se je potrebno skupaj z učenci in njihovimi starši dogovoriti, na kakšen način se lahko kršitev vsaj deloma popravi (družbeno koristna dela…).  O hujših kršitvah mora razrednik obvestiti svetovalno službo in vodstvo šole. O vseh okoliščinah in ugotovitvah za nastalo kršitev je potrebno pisati zapisnik, katerega morajo podpisati vsi vpleteni.

 

Možnost izdaje ukrepov brez soglasja staršev:

Če razrednik meni, da zaradi neprimernega obnašanja in določenih dejanj posameznikov ni sposoben zagotoviti varnosti udeležencem na dnevih dejavnosti in šolah v naravi, predlaga oddelčnemu učiteljskemu zboru, naj sprejme sklep, da se ti posamezniki teh dejavnosti ne udeležijo ali da se jim zagotovi posebno spremstvo (lahko tudi učenčevi starši).

Ob vsaki kršitvi zgoraj navedenih pravil učitelj takoj opozori na napako in ukrepa, da se napaka odpravi. Učeči učitelj zapiše učenca kršitelja v oddelčno mapo. Razrednik o kršitvah seznani starše na rednih govorilnih urah in/ali posebnih razgovorih.

 

Svet zavoda OŠ Šmihel je na seji dne, 27. 5. 2009, sprejel Pravila šolskega reda OŠ Šmihel.

 

Opomba:

Svet zavoda OŠ Šmihel je na seji dne, 30. 9. 2010, 29. 9. 2011 in 29. 9 2014, sprejel spremembe Pravil šolskega reda OŠ Šmihel.

 

Svet zavoda OŠ Šmihel je na seji dne, 30. 9. 2019, sprejel spremembe Pravil šolskega reda.

 

(Skupno 1.824 obiskov, današnjih obiskov 1)