Select Page

Hišni red

 OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

HIŠNI RED

 

Na podlagi 31. a člena ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-UPB3), Ur. l. RS, št. 102/07 ravnateljica šole, mag. Irena Hlača, določa hišni red OŠ Šmihel, z naslednjo vsebino

1. člen

(splošne določbe)

Osnovna šola Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu, šola) s hišnim redom določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

 2. člen

(območje šole)

Območje OŠ Šmihel obsega stavbne prostore in pripadajoče funkcionalne površine matične šole na naslovu Šmihel 2, (dostopne poti do šole, športno igrišče, travnate površine, šolsko parkirišče, postajališče šolskega avtobusa) in stavbne prostore ter pripadajoče funkcionalne površine (šolsko igrišče, dostopne poti, travnate površine in postajališče šolskega avtobusa) na podružnici šole Birčna vas, Birčna vas 1. Hišni red velja tudi izven šole povsod, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalna dejavnost.

3. člen

(poslovni čas in uradne ure)

Poslovni čas šole je vsak delavnik od 7.00 do 15.00.

Specifike so naslednje:

 • jutranje varstvo: od 6.00 do 8.00
 • učitelj podaljašanega bivanja: od 8. 00 do 16. 00 oziroma od 8.40 do 16. 40
 • kuharice: od 6. 30 do 14. 30
 • hišnik: od 6. 00 do 14. 00
 • čistilke: od 14. 00 do 22. 00
 • čistilec in vzdrževalec telovadnice: 15. 30 do 23. 30

URADNE URE:

 •  v tajništvu: vsak delavnik od 7. 30 so 9.00 in od 12. 30 do 14. 30
 • ravnateljice: vsak delavnik od 7. 30 do 8. 30 in od 12. 30 do 14. 30
 • pomočnika ravnateljice: vsak delavnik od 7. 30 do 8. 30 in od 12. 30 do 14. 30
 • na podružnici: vsak delavnik od 7. 15 do 7. 45 in od 12. 30 do 13. 30
 • učitelje: v času govorilnih ur

V času šolskih počitnic se čas uradnih ur objavi na glavnem vhodu šole.

 4. člen

(uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora)

Šolski prostor Osnovne šole Šmihel se uporablja za zagotavljanje in uresničevanje potreb vzgojno izobraževalne dejavnosti.

Vse organizirane dejavnosti potekajo po sprejetem urniku. Za nadzor skrbijo dežurni učitelji in učenci, ki opravljajo dežurstvo v skladu z nalogami po vnaprej določenem razporedu.

Za nadzor v popoldanskem času skrbijo čistilke in drugo tehnično osebje šole.

 5. člen

(zagotavljanje varnosti)

Za zagotavljanje varnosti so odgovorni vsi delavci in učenci šole. Varnosti pa ne sme ogrožati tudi nihče od zunanjih obiskovalcev. Vsi so dolžni ravnati v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o zagotavljanju varnosti.

V času pouka se glavni vhod v šolo odpre ob 6.00, za učence jutranjega varstva pa po potrebi tudi že ob 5.30. Učenci v šolo vstopajo skozi glavni vhod, na podružnici pa skozi vhod pri garderobi. Zunanji vhod v telovadnico na matični šoli je v dopoldanskem času zaprt.

Po začetku pouka, na matični šoli praviloma ob 8. uri, na podružnici pa ob 7.45, se šolska stavba zaklene. Učenci vozači in učenci, ki čakajo na dejavnosti, počakajo v jedilnici šole.

Nadzor nad vstopom v šolo v dopoldanskem času izvajata dežurni učitelj in učenec.

Obiskovalci šole vstopajo v šolo skozi glavni vhod, kjer jih sprejme dežurni učenec, jih vpiše na list dežurstva in usmeri naprej.

Učenci v šolo ne smejo prinašati dragocenih in dragih stvari.

V šolo in na zunanje območje šole je strogo prepovedano prinašati stvari, ki ogrožajo varnost in zdravje učencev ali delavcev šole (ostri predmeti, pirotehnični pripomočki, …). Ravno tako je strogo prepovedano prinašanje, posredovanje ter uživanje cigaret, alkohola in drugih drog.

 6. člen

(vzdrževanje reda in čistoče)

V času pouka za red in varnost v učilnicah in telovadnici odgovarja učitelj, ki vodi pouk. Morebitne poškodbe prostorov ali opreme sporoči vodstvu šole ter presodi ali je zaradi sprememb ogrožena varnost učencev in njega samega; v tem primeru skupaj z učenci zapusti učilnico ali drug delovni prostor.

Za red in varnost na hodnikih, v avli, garderobi, v večnamenskem prostoru in na ostalih površinah, so odgovorni vsi delavci in učenci šole.

 

Učenci, delavci šole in ostali uporabniki šolskih prostorov in površin so dolžni skrbeti za higieno in čisto okolje. Na območju šole je zato prepovedano odlaganje vseh vrst odpadkov, razbijanje steklenic in ostalih predmetov, netenje ognja ter razlivanje okolju in zdravju škodljivih tekočin. Za čistočo na šoli in zunanjih površinah skrbi tehnično osebje šole, občasno pa tudi dežurni oddelki.

Nadzor izvajajo dežurni učitelji in tehnično osebje šole.

 7. člen

(ostale določbe hišnega reda)

Razredniki seznanijo učence s hišnim redom na urah oddelčne skupnosti v začetku šolskega leta. Hišni red bo na vpogled na oglasni deski šole ter objavljen v šolski publikaciji in na spletni strani šole.

Ravnanje učencev je podrobneje urejeno v Pravilih šolskega reda Osnovne šole Šmihel.

Hišni red stopi v veljavo 1. 6. 2009, ko preneha veljati obstoječi hišni red.

 

Novo mesto, 27. 5. 2009                                                Ravnateljica OŠ Šmihel

mag. Irena Hlača

 

(Skupno 852 obiskov, današnjih obiskov 1)